rzeczoznawca Pabianice
Witam na mojej stronie

Rzeczoznawcy Majątkowego

Jestem rzeczoznawcą majątkowym (nr uprawnień 6314), absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Krakowskiej w Krakowie. Biegłym Sądowym z zakresu szacowania nieruchomości, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości - oddział w Łodzi.

Przykładowe miasta, w których działam: Łódź, Sieradz, Zduńska Wola, Łask, Zgierz, Poddębice, Aleksandrów Łódzki, Tuszyn, Rzgów, Koluszki

tel.: +48 601 795 428

Elżbieta Marzencka-Kopeć

Co mogę dla Państwa zrobić

czytaj więcej

Dla kogo i po co jest wycena

Czytaj więcej

Co Państwo otrzymują

czytaj więcej

Co mogę dla Państwa zrobić.

Wykonać wycenę w formie operatów szacunkowych dla celów:

- kupna-sprzedaży nieruchomości,
- bankowo-hipotecznych (pod kredyt – zabezpieczenia wierzytelności),
- ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
- określenia wartości innych ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych,
- podziału majątku,
- skarbowo-podatkowych,
- wywłaszczeniowych,
- aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- naliczania opłat planistycznych i adiacenckich,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

wykonać ekspertyzy bądź świadczyć doradztwo w kwestiach dotyczących:

- rynku nieruchomości,
- kupna-sprzedaży nieruchomości,
- ocena stanu prawnego nieruchomości,
- określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora

rzeczoznawca majątkowy pabianice
operat szacunkowy Pabianice

Dla kogo i po co jest wycena

Wycena nieruchomości

(lokalowej, zabudowanej, niezabudowanej) wykonywana jest przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz należytą starannością wynikająca z zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

Proces wyceny poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, określeniem stanu nieruchomości (w tym badaniem stanu prawnego), analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektu, dokumentacją fotograficzną oraz w razie potrzeby pomiarami inwentaryzacyjnymi.

Wyceny dokonujemy głównie na obszarze województwa łódzkiego.

Co Państwo otrzymują.

Otrzymują Państwo wycenię w formie Operatu szacunkowego wszelkiego rodzaju nieruchomości

(jako przedmiot prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych), między innymi nieruchomości gruntowe niezabudowane, nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi, handlowo-usługowymi, biurowymi, nieruchomości lokalowe, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: mieszkalnego, użytkowego, nieruchomości rolne: gruntowe niezabudowane, zabudowane, nieruchomości leśne i inne.

wycena nieruchomości Pabianice
kim jest rzeczoznawca majątkowy

Kim jest rzeczoznawca?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami:

Art. 174.
1. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

3. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (…)

6. Prowadzenie działalności w zakresie szacowania nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu szacowania nieruchomości będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.

Art. 175.
1. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. (…)

3. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej lub w przypadkach, o których mowa w art. 157, art. 194, art. 195 i art. 195a.

Skontaktuj się ze mną.

Elżbieta Marzencka-Kopeć
Rzeczoznawca Majątkowy Pabianice

tel.: +48 601 795 428
email: elamarzencka@gmail.com